શિક્ષણનું હબ

સલામતી અને પ્રાઇવસી

તમારા કુટુંબીજનો ઓનલાઇન એક્સ્પ્લોર કરે અને ઇન્ટરેક્ટ કરે, ત્યારે સાયબર ધમકીઓ સામે તેમનું માર્ગદર્શન કરવા અને રક્ષણ કરવામાં તથા કન્ટેન્ટને નેવિગેટ કરવામાં મદદ કરો.

વાકેફ રહો

શિક્ષણનું હબ

ઓનલાઇન વિશ્વ હંમેશાં બદલાતું રહે છે—અમારું શિક્ષણનું હબ તમારા કુટુંબના ઓનલાઇન અનુભવોનું માર્ગદર્શન કરવામાં તમારી મદદ કરવા માટે નિષ્ણાતો દ્વારા બનાવવામાં આવેલી ટિપ્સ, લેખો અને વાતચીત શરૂ કરવા માટેનાં સૂચનો ઓફર કરે છે.

ફીચર કરવામાં આવેલા લેખો

ઓનલાઇન સલામતી

સકારાત્મક ઇન્ટરેક્શનને જાળવવાં

ઓનલાઇન સલામતીના મહત્ત્વ વિશે તથા તમારા કુટુંબીજનોની ઓનલાઇન તેમનાં ઇન્ટરેક્શનને નેવિગેટ કરવામાં મદદ કરવાની રીતો વિશે વધુ જાણો.

ઓનલાઇન વધુ સલામત અનુભવો

સાયબર સુરક્ષા સમજાવવામાં આવી

સાયબર સુરક્ષા વિશે તથા ઓનલાઇન તમારા કુટુંબનું વધુ સારી રીતે રક્ષણ કરવામાં મદદ કરવા માટેની રીતો વિશે વધુ જાણો.

સલામતી અને પ્રાઇવસીનાં ટૂલ

તેમના માનસિક આરોગ્યને સૌથી વધુ મહત્ત્વ આપવું

તમારા કુટુંબના માનસિક આરોગ્યને સપોર્ટ આપવો એ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

શું તમે તમારા લોકેશન માટે વિશિષ્ટ કન્ટેન્ટ જોવા માટે અન્ય દેશ કે પ્રદેશ પસંદ કરવા માગો છો?
ફેરફાર