ನಿಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ (ಬೇಡ) ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದು

ಪೋಷಕರು ಹದಿಹರೆಯದವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ: ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಮತ್ತು ಇದು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಕಳುಹಿಸುವವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳುವ ಇತರ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಬಲಿಪಶುವನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹದಿಹರೆಯದವರು ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ – ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ.

ಸಲಹೆ: ಹದಿಹರೆಯದವರು ಅವುಗಳನ್ನು "ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. “ನಗ್ನಚಿತ್ರಗಳು” ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಇತರ ಪದಗಳಂತೆಯೇ "ಚಿತ್ರಗಳು" ಆಗಿದೆ.

ಕೆನಡಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹದಿಹರೆಯದವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ: ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಯಾರನ್ನೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಹೇಳಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ: ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಅಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದವರು ನಿಕಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು?

ಮೊದಲಿಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಅವರು ಕೇಳದೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (ಅವರು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವವರಾಗಿದ್ದರೆ) ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು (ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ) ಸಂಪರ್ಕಿಸದಂತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರು ನಂಬುವ ವಯಸ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.

ಮುಂದೆ, ಅವರು ಕೇಳಿದ ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ:

  • ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ?
  • ಇದು ಮೂಲ ಕಳುಹಿಸುವವರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ?
  • ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯದ್ದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು?

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸರಳ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ: ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಅಥವಾ ಜನರು) ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ನಿಯಮವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು ಏಕೆ ಸರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೈತಿಕ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹದಿಹರೆಯದವರು ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ನಿಯಮದ ಜೊತೆಗೆ, ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನೈತಿಕ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ:

ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು.

ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಇತರರು ಈಗಾಗಲೇ ನಗ್ನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ."

ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ: ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ನಿಕಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.

ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದು ಇತರ ಹುಡುಗಿಯರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.''

ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ: ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. (ಅಲ್ಲದೇ, ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ?)

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುವುದು.

ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ."

ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ: ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಲಿಪಶುವನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು.

ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯು ಬ್ರೇಕ್-ಅಪ್ ನಂತರ ತನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ."

ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ: ನೆಪದಂತೆ ''ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹುಡುಗರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ'' ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ '' ಹುಡುಗಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು'' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಕಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಹೊಣೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ.

ಬಲಿಪಶು-ದೂಷಣೆಯು ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡದಿರುವಂತೆ ಹೇಳುವುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವವರ ಬದಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬೇರೆ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?
ಬದಲಾಯಿಸಿ