ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਵੇਦਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Instagram ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, "ਸਟੈਂਡਰਡ" ਅਤੇ "ਘੱਟ"। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ Instagram 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ "ਘੱਟ" ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫ਼ੌਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Instagram 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਘੱਟ" ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਪਟ ਭੇਜਾਂਗੇ।

ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਜ, ਐਕਸਪਲੋਰ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਪੇਜਾਂ, ਰੀਲਾਂ, ਫੀਡ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਟਾ ਕੇ।

ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਐਪ 'ਤੇ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਵੇਦਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਂਗੇ?
ਬਦਲੋ