ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਤੇ

ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਵਰਗੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਨੁਕਤਾ #1: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਐਪਾਂ, ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੁਕਤਾ #2: ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲੱਭੋ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸੇ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ।

ਨੁਕਤਾ #3: ਇਕੱਠੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ

ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਸਵਰਡ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਬਨਾਮ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਨੁਕਤਾ #4: ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Instagram 'ਤੇ, ਬੱਚੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Instagram ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫ਼ੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਐਪ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣਗੇ।

ਬੱਚੇ Instagram ਦੇ 'ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰੋ' ਫ਼ੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰੋ' ਫ਼ੀਚਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Instagram 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ

ਨੁਕਤਾ #5: Instagram 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Instagram ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ।

ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Instagram 'ਤੇ ਪੇਅਰੈਂਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇਖਣ, ਦੈਨਿਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਐਪ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ Instagram ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੁਕਤਾ #6: ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਚੈੱਕਅੱਪ ਤੁਹਾਡੇ Facebook ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਚੈੱਕਅੱਪ Facebook 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ Meta ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਫ੍ਰੈਂਡ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Facebook ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕਅੱਪ ਵਰਗੇ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕਅੱਪ। ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।

ਨੁਕਤਾ #7: ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਪੇਅਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ Android ਅਤੇ iOS ਡਿਵਾਈਸ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੇਅਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਡਾਉਨਲੋਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਅਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Instagram ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Instagram ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ

ਨੁਕਤਾ #8: ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਓ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ।


ਨੁਕਤਾ #9: ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲਾਈਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਨੁਕਤਾ #10: ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ

ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਂਗੇ?
ਬਦਲੋ