ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ

ਮੀਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ।

ਜਾਣੂ ਰਹੋ

ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ

ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰੰਭਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਜਦੇ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਂਗੇ?
ਬਦਲੋ